NEW Logo DEFAULT
Kroatisch

Energie-Lexikon auf Kroatisch

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - §

A


Abgaben ⇔ davanja

Pod javnopravnim davanjima podrazumijevaju se novčana davanja koja građani na temelju zakonskih propisa plaćaju državi, tj. općinama. Pritom treba razlikovati poreze od ostalih davanja (doprinosa, naknada, kamata, posebnih davanja, novčanih kazni, itd.). Primjer: naknada za koncesiju


Abrechnungsjahr ⇔ obračunska godina

Potrošač u pravilu dobiva račun jednom godišnje. Razdoblje između dva računa zove se obračunsko razdoblje ili obračunska godina. Budući da potrošač iznos računa plaća unaprijed kroz obročna plaćanja, ovdje se radi o obračunu. Obračunsku godinu određuje poduzeće za opskrbu energijom.


Abschlag ⇔ obročno plaćanje

Obročno plaćanje naziv je za redovite uplate poduzeću za opskrbu energijom. Obročno plaćanje računa se na temelju aktualnih cijena ponuditelja energije i godišnje potrošnje potrošača. Obročno plaćanje plaća se uglavnom svaki mjesec, svaka dva mjeseca, kvartalno ili godišnje. Razlika između uplaćenih obročnih plaćanja i godišnjeg obračuna vraća se ili obračunava potrošaču. Potrošač i poduzeće za opskrbu energijom imaju pravo uskladiti obročno plaćanje s očekivanim godišnjim računom.


Abschlagsplan ⇔ plan obročnih plaćanja

U planu obročnih plaćanja za pojedinog se potrošača utvrđuju modaliteti obročnog plaćanja kao što su visina i dospijeće uplata.


AGB ⇔ OUP

Opći uvjeti poslovanja. Unaprijed utvrđene klauzule za standardne ugovore kojima se uređuju ugovorni uvjeti između potrošača i dobavljača.


Arbeitspreis ⇔ cijena za radnu energiju

Cijena za radnu energiju (koja se često naziva i cijena potrošnje) označava troškove potrošnje kilovatsata struje ili plina. Cijena za radnu energiju uvijek se iskazuje u centima po kilovatsatu i zajedno s paušalno obračunatom osnovnom cijenom daje cijenu struje, tj. plina.


Außerordentliche Kündigung ⇔ izvanredan otkaz

Za izvanredan otkaz potreban je važan razlog. Do važnog razloga dolazi kada se, objektivno gledajući, od ugovorne strane više ne može očekivati nastavak obveznopravnog odnosa. Prema važećem pravorijeku malobrojni su razlozi koji se u smislu izvanrednog otkaza prihvaćaju kao važnima.


AVBWasserV ⇔ Pravilnik o općim uvjetima isporuke vodnih usluga

Pravilnik o Općim uvjetima isporuke vodnih usluga Zajedno s dopunskim uvjetima smatra se osnovom za opskrbu vodom.

B


Bargeldzähler ⇔ pretplatno brojilo

Pretplatno brojilo je posebna vrsta brojila za struju. Naziva se i akontacijskim brojilom, a često izvodi kao brojilo s pametnom (čip) karticom. Poduzeća za opskrbu energijom mogu ponuditi potrošačima takvo pretplatno brojilo kako bi se spriječila novčana dugovanja, slanje opomena i isključenje struje, budući da se isporučuje samo već plaćena količina energije.


Bestabrechnung ⇔ najpovoljniji obračun

Potrošnja potrošača automatski se obračunava u tarifi koja je za njega najpovoljnija. Potrošač na taj način može uštedjeti na energiji te smanjenjem potrošnje plina smanjiti troškove.


Betriebszustand, Betriebskubikmeter ⇔ standardno stanje plina, standardni kubni metar plina

Prirodni plin se isporučuje u takozvanom standardnom stanju, a mjeri plinomjerima u standardnim kubnim metrima plina. Na standardno stanje plina utječu lokalne okolnosti kao što su položaj mjesta isporuke, tlak zraka ili temperatura. Kako bi se ujednačili ti utjecaji, obračun se za sve potrošače provodi na temelju normnog stanja prirodnog plina. Pritom se standardno stanje prirodnog plina preračunava u normno stanje. Za preračunavanje u normno stanje koristi se pretvorbeni faktor koji se u pravilu ne mijenja. Njega utvrđuje distributer plina, a ovisi o prosječnoj visini područja plinske mreže, temperaturi i tlaku mjerenja na plinomjeru.


BIC ⇔ BIC

BIC (Bank Identifier Code) je međunarodno važeći vodeći broj banke koji određuje udruženje SWIFT (Udruženje za međunarodne međubankarske financijske telekomunikacije). Budući da BIC dodjeljuje udruženje SWIFT, često se naziva i SWIFT kod.


Bonitätsauskunft ⇔ informacija o bonitetu

Provjera boniteta ugovornog partnera prije zaključenja ugovora. U slučaju negativnog boniteta opskrbno poduzeće može odbiti zaključenje ugovora.


Brennwert ⇔ gornja ogrjevna vrijednost

Gornja ogrjevna vrijednost opisuje udio toplinske energije plina. Drugim riječima: gornjom ogrjevnom vrijednosti označava se količina energije u plinu. Preračunavanjem na temelju gornje ogrjevne vrijednosti potrošač plaća samo onu toplinu (toplinsku energiju) koja mu je stvarno isporučena, neovisno o kvaliteti plina.


Bundesnetzagentur (BNetzA) ⇔ Savezna agencija za mreže (BNetzA)

Agencija je odgovorna za tržišno natjecanje u pet mreža - strujnoj, plinskoj, telekomunikacijskoj, poštanskoj mreži i u željezničkom prometu. U području električne energije i plina glavna joj je zadaća kontrola i odobrenje naknada za korištenje mreže te vođenje arbitražnih postupaka između opskrbljivača. Savezna agencija za mreže nadležna je i za pritužbe potrošača.

C


Chipkartenzähler ⇔ brojilo s pametnom karticom

Vidi: pretplatno brojilo


Contracting ⇔ ugovaranje energetskih usluga (Contracting)

Potrošač osim uobičajenih isporuka plina ili struje može zaključiti ugovore o isporuci topline i svjetla. Osnovna cijena za te usluge obuhvaća npr. i troškove plinskog kotla. Kod takvog modela ugovaranja usluga ugovaratelj (takozvani kontraktor) preuzima projektiranje, gradnju i rad postrojenja, nudeći potrošaču kompletan paket koji uključuje savjetovanje, garanciju te najmoderniju tehniku. Potrošač za svoje investicijske uštede plaća ugovaratelju naknadu za korištenje.

D


Dauerdurchfluss ⇔ trajni protok

Nazivna veličina vodomjera, dosad poznata kao QN, zamjenjuje se trajnim protokom Q3 koji se navodi na vodomjeru. U obračunu se navode oba naziva.


Drehstrom ⇔ trofazna struja

Trofazna struja, poznata u svakodnevnom govoru i kao jaka struja, predstavlja sustav koji se sastoji od tri jednaka izmjenična napona koji su fazno pomaknuti za 120°. U usporedbi s izmjeničnom strujom ima veću snagu te se upotrebljava za priključivanje većih strojeva i uređaja kao što su npr. pećnice i elektromotori.

E


EEG-Umlage ⇔ poticajna naknada za obnovljive izvore energije

Ovom se poticajnom naknadom zakonski potiče proizvodnja struje iz obnovljivih izvora energije. Dodatni troškovi koji nastaju primjenom Zakona o obnovljivim izvorima energije (EEG) na taj se način na državnoj razini raspodjeljuju na sve krajnje potrošače. Time se osigurava financiranje proizvodnje struje iz obnovljivih izvora energije, sve dok to još nije moguće po tržišno konkurentnim cijenama.


Einzählermessung ⇔ mjerenje jednim brojilom

Kod akumulacijskih spremnika topline razlikujemo mjerenje preko dvaju brojila i mjerenje preko jednog brojila: U pravilu se potrošnja struje akumulacijskih spremnika topline mjeri posebnim brojilom, odvojeno od preostale potrošnje struje (mjerenje preko dvaju brojila). U rijetkim se slučajevima ukupna potrošnja struje, kako za domaćinstvo tako i za grijanje preko spremnika, mjeri dvotarifnim brojilom(mjerenje jednim brojilom). Unutar odobrenih vremena za rad akumulacijskih spremnika topline struja u kućanstvu teče i kod mjerenja jednim brojilom preko NT brojila jer ne postoji zasebno mjerenje. No, potrošnja struje u kućanstvu ne smije se obračunavati po povoljnijoj tarifi za akumulacijske spremnike topline. Stoga se u tom slučaju provodi korekcija kod koje se dio potrošnje niskotarifne struje matematički prebacuje u visokotarifnupotrošnju. Budući da se taj udio u pojedinom slučaju ne može precizno ustanoviti, kod korekcije se primjenjuje prosječna statistička vrijednost. Taj udio kod akumulacijskih spremnika topline s dodatnim dnevnim punjenjem iznosi 25%, a bez dodatnog dnevnog punjenja 15% potrošnje struje po skupljoj tarifi. No, ukupna potrošnja (skuplja + povoljnija struja) ostaje ista bez obzira na tu "preraspodjelu".


Elektro-Speicherheizung ⇔ električno grijanje akumulacijskih spremnika topline

Električno grijanje akumulacijskih spremnika poznato je i pod nazivom noćno grijanje akumulacijskih spremnika ili peć za akumulacijske spremnike topline. Akumulacijski spremnik topline u večernjim se satima grije električnom strujom koja se u usporedbi sa standardnom tarifom nudi po povoljnijoj cijeni.


Energieausweis ⇔ energetski certifikat

Energetski certifikat je dokument energetske procjene zgrade. U slučaju iznajmljivanja ili prodaje vlasnici stambenih zgrada dužni su iskazati njihove energetske potrebe. Rezultati energetskog pregleda navode se već u oglasima. Potencijalnom najmoprimcu ili kupcu energetski certifikat treba pokazati najkasnije kod razgledavanja.

Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) ⇔ Zakon o energetskim uslugama (EDL-G)

Glavna je svrha ovog zakona provedba europskih propisa u nacionalnom pravu. Cilj je direktive stvoriti zajednički okvir za poticanje energetske učinkovitosti u Europskoj uniji. Direktivom se osigurava glavni cilj, tj. podizanje energetske učinkovitosti Europske unije do 2020. za 20 posto. Na temelju direktive pripremaju se, osim toga, nova poboljšanja u području energetske učinkovitosti za razdoblje nakon toga.


Energieeffizienz ⇔ energetska učinkovitost

Energetskom učinkovitošću opisuje se potrošnja energije, npr. električnih uređaja u kućanstvima ili zgradama. Klasificira se na temelju jedinstvene ljestvice. Razredi energetske učinkovitosti (A+++ do G) ukazuju na to troši li se malo ili puno energije, a služe ujedno i kao transparentna informacija za potrošače.


Energiesteuer ⇔ porez na energente

Porez na energente spada u poreze koji plaćaju krajnji potrošači. Zakon o porezu na energente obuhvaća odredbe koje se odnose, među ostalim, na naftu, prirodni plin i struju.


Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ⇔ Zakon o energiji (EnWG)

Zakonom o energiji, čl. 1. Zakona, nastoji se osigurati "što sigurnija, jeftinija, za potrošače povoljnija, učinkovitija i ekološki neškodljiva" opskrba stanovništva strujom i plinom. Ostali su ciljevi "osigurati učinkovito i pošteno natjecanje" te "pouzdan rad mreža za opskrbu energijom".


Entgelt für Ablesung ⇔ naknada za očitanje

Naknadom za očitanje pokrivaju se troškovi vlasnika mreže za očitanje brojila. Kod standardnih brojila očitanja se provode jednom godišnje.


Entgelt für Abrechnung ⇔ naknada za obračun

Naknade za obračun obuhvaćaju, među ostalim, provjeru plauzibiliteta i komunikaciju brojila te po potrebi i mogućnost korištenja zamjenskih mjernih vrijednosti.


Entgelt für Messstellenbetrieb ⇔ naknada za rad mjernih mjesta

Naknada za rad mjernih mjesta obuhvaća troškove za osiguranje, rad i održavanje mjernih mjesta (brojila).


Entgelt für Messung ⇔ naknada za mjerenje

Naknade za mjerenje obuhvaćaju troškove za evidenciju podataka o potrošnji energije, obradu mjernih podataka i njihovo ustupanje trećima.


Erdgasqualität ⇔ kvaliteta prirodnog plina

U Njemačkoj se u pravilu razlikuju dvije kvalitete prirodnog plina: L-Gas ("low", plin niske kalorijske vrijednosti) ili H-Gas ("high", plin visoke kalorijske vrijednosti). Razlikuju se, ovisno o podrijetlu, po svojem kemijskom sastavu. Udio energije u plinu iskazuje se kao gornja ogrjevna vrijednost u kilovatsatima po kubnom metru (kWh/m³) (H-plin oko 11 kWh/m³, L-plin oko 10 kWh/m³).


Erdgassteuer ⇔ porez na prirodni plin

Porez na prirodni plin predstavlja potrošački porez i uređen je Zakonom o porezu na energiju. Kao i kod poreza na struju ubire se određeni iznos na svaki kilovatsat potrošene energije. Taj iznos trenutačno iznosi 0,55 centa po kWh (za potrebe grijanja). Cilj je poreza na prirodni plin poticanje energetski učinkovitih tehnologija i jačanje ekološki osviještenog djelovanja.


Ergänzende Bedingungen ⇔ Dodatni uvjeti

Opskrbljivači u "Dodatnim uvjetima uz Pravilnik o osnovnoj opskrbi" određuju pojedinosti u vezi s očitanjem, obračunom, modalitetima plaćanja ili prekidom i ponovnom uspostavom opskrbe.


Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ⇔ Zakon o obnovljivim izvorima energije (EEG)

U obnovljive izvore energije spadaju energenti čiji su izvori neiscrpni ili se razmjerno brzo "obnavljaju". Obnovljivi izvori energije odlikuju se većom energetskom učinkovitošću, a smatraju se najvažnijim stupom održive energetske politike i tzv. energetskog zaokreta. U te izvore spadaju hidroenergija, snaga vjetra, solarna energija, energija biomase i obnovljive sirovine. Poticanje tih izvora energije u Njemačkoj je uređeno Zakonom o obnovljivim izvorima energije (EEG). Dodatni troškovi koji se pritom javljaju preraspodjeljuju se na sve potrošače struje kroz naknadu za poticanje obnovljivih izvora energije.


Ersatzversorgung ⇔ zamjenska opskrba

Kada se korištenje energije krajnjeg potrošača ne može dodijeliti određenoj isporuci ili određenom ugovoru o isporuci, isporuku energije u tom slučaju preuzima poduzeće za temeljnu opskrbu. Takav način isporuke energije zove se zamjenska opskrba. Radi se o zakonski propisanoj opskrbi u slučaju nužde, kada npr. opskrbno poduzeće prijavi platnu nesposobnost ili planirana zamjena dobavljača nije uspješno provedena. Vidi i: temeljna opskrba


Exploration ⇔ eksploatacija

Pod eksploatacijom se u rudarstvu i geologiji podrazumijeva iskorištavanje podzemnih sirovina u koje spadaju nafta, prirodni plin i ugljen te podzemne vode.

F


Fossile Energieträger ⇔ fosilni energenti

Fosilna energija dobiva se iz goriva koja su nastala u geološkoj pretpovijesti iz nusproizvoda nastalih razgradnjom mrtvih biljaka i životinja. U fosilne energente spadaju smeđi ugljen, kameni ugljen, treset, prirodni plin i nafta. Ogrjevna vrijednost navedenih fosilnih goriva temelji se na udjelu ugljika. Kod izgaranja s kisikom dolazi do oslobađanja energije u obliku topline i ugljičnog dioksida.


Freigabestunden ⇔ odobreno vremensko razdoblje

U odobrenom vremenskom razdoblju osigurava se energija za punjenje akumulacijskih spremnika topline. To se vremensko razdoblje odobrava u pravilu do 9 sati tijekom noći i dodatno do 2 sata tijekom dana za postrojenja s dodatnim dnevnim punjenjem. Raspodjelu odobrenog vremenskog razdoblja određuje vlasnik lokalne mreže, ovisno o opterećenjima mreže. Vidi i: električno grijanje akumulacijskih spremnika topline

G


Gläubiger-Identifikationsnummer ⇔ identifikacijski broj primatelja

Identifikacijski broj primatelja je jednoznačna oznaka primatelja u postupku terećenja koja nije povezana s određenim računom. Taj broj uveden je za potrebe postupka SEPA terećenja i obvezujuće je obilježje ovlaštenja za SEPA terećenje. Svako terećenje označava se identifikacijskim brojem primatelja.


Grundpreis ⇔ osnovna cijena

Osnovna cijena zajedno s cijenom za radnu energiju čini cijenu određenog energenta. Preko te se cijene rashodi opskrbnog poduzeća, koji ne ovise o potrošnji, raspodjeljuju na potrošače. Osnovna cijena nudi se po godišnjoj paušalnoj cijeni ili mjesečnoj paušalnoj cijeni.


Grundversorgung ⇔ osnovna opskrba

Kako bi se svako kućanstvo, neovisno o njegovoj lokaciji, moglo opskrbljivati strujom ili plinom, mora postojati lokalno opskrbno poduzeće koje se smatra osnovnim opskrbljivačem. Cilj je svim kućanstvima omogućiti primjerenu cijenu struje i/ili plina. Ako potrošač nakon useljenja prvi puta troši struju ili plin, a nije zaključio ugovor o opskrbi energentima, isporuka se automatski temelji na cijenama i uvjetima za osnovnu opskrbu. Pravni temelj za osnovnu opskrbu je Pravilnik o osnovnoj opskrbi strujom, tj. Pravilnik o osnovnoj opskrbi plinom.


Grüner Stromlabel (GSL) ⇔ Udruga Grüner Stromlabel (GSL)

Grüner Strom Label e. V. (GSL) je udruga za certificiranje ekostruje i bioplina. Cilj je dodjele certifikata da se označavanjem preporučljivih proizvoda osigura više transparentnosti na tržištu ekostruje i bioplina te potiče opskrba ekološkom energijom. GSL i oznaka "Zeleni plin" jedine su oznake kvalitete u Njemačkoj čiji su nositelji udruge za zaštitu okoliša.


Guthaben ⇔ pozitivan saldo

Kod obračuna se obročne uplate zbrajaju i uspoređuju sa stvarnom potrošnjom. Ako je potrošač platio više nego što je potrošio, raspolaže pozitivnim saldom. U tom slučaju mu opskrbno poduzeće vraća novac. Ako je platio manje nego što je potrošio, nastaju potraživanja koja mora naknadno podmiriti.


Gutschrift ⇔ bonifikacija

Budući da se račun potrošača temelji na obročnim uplatama koje se ravnaju prema potrošnji iz protekle godine, može se dogoditi da je potrošač previše uplatio. Uzrok niže potrošnje može ležati npr. u duljem godišnjem odmoru ili u štedljivijim uređajima. U takvom slučaju potrošaču se odobrava bonifikaciju, tj. iznos koji će opskrbno poduzeće uračunati u sljedeći račun. Drugim riječima, sljedeći račun bit će povoljniji za taj iznos.

H


H-Gas ⇔ H-plin (plin visoke kalorijske vrijednosti)

Vidi: kvaliteta prirodnog plina


HT ⇔ VT

VT označava skupu tarifu kod dvotarifnih brojila za struju. Potrošnja skupe struje mjerene preko brojila za skupu struju obračunava se s cijenom za radnu energiju skupe struje, a odgovara vremenu izvan odobrenog vremenskog razdoblja za struju potrebnu za akumulacijske spremnike topline. Vidi i: mjerenje preko jednog brojila, mjerenje preko dvaju brojila


Hausanschluss ⇔ kućni priključak

Pod kućnim priključkom podrazumijevamo spojno mjesto između poduzeća za opskrbu, tj. zbrinjavanje i kućnih instalacija.


Haushaltskunde ⇔ privatni potrošač

U skladu s čl. 3. br. 22. Zakona o energiji privatnim se potrošačima smatraju krajnji potrošači koji energiju kupuju pretežno za potrošnju ili u kućanstvu ili za poslovne, poljoprivredne, tj. komercijalne svrhe. No, u slučaju komercijalnih potrošača se krajnji potrošači ubrajaju u privatne potrošače samo ako njihova godišnja potrošnja ne prelazi 10000 kWh.

I


IBAN ⇔ IBAN

IBAN (engleski: International Bank Account Number, hrvatski: međunarodni broj bankovnog računa) je međunarodna, standardizirana oznaka za broj bankovnog računa. U Njemačkoj je za SEPA terećenje dovoljno navesti samo IBAN.


Informationsabrechnung ⇔ informativni obračun

Mnoga opskrbna poduzeća nude svojim potrošačima informativne obračune. Informativnim obračunom tijekom godine potrošač može saznati odgovaraju li njegove dotad izvršene uplate troškovima stvarne potrošnje i je li mu saldo pozitivan ili eventualno mora izvršiti nadoplatu. Za informativni obračun potrebno je unijeti aktualno stanje brojila.

J


Jahresabrechnung ⇔ godišnji obračun

Na kraju svake obračunske godine svaki potrošač dobiva godišnji obračun za svoju potrošnju energije i vode. Obračunska godina može odstupati od kalendarske godine. U godišnjem se obračunu izvršene uplate (obročna plaćanja) uspoređuju sa stvarnom potrošnjom i cijenama. Ustanove li se odstupanja, ista se isplaćuju ili uračunavaju u sljedeću obročnu uplatu. U slučaju veće potrošnje dospijevaju potraživanja. Potrošač zajedno s godišnjim obračunom dobiva u pravilu novi plan obročnih uplata za sljedeću obračunsku godinu.


Jahresverbrauch ⇔ godišnja potrošnja

Godišnja potrošnja je količina energije koju potroše uređaji tijekom utvrđenog vremenskog razdoblja, u ovom slučaju tijekom godine dana. Cijena za radnu energiju za godišnju potrošnju struje, plina ili topline navodi se u centimapo kilovatsatu (ct/kWh) te predstavlja temelj za godišnji obračun.

K


Kilowattstunde (kWh) ⇔ kilovatsat (kWh)

Kilovatsat (kWh) je mjerna jedinica za energiju. 1 kilovatsat je energija koju uređaj sa snagom od jednog kilovata potroši ili proizvede u sat vremena. Tom mjernom jedinicom obračunavaju se prije svega struja, plin, ali i troškovi toplinske energije.


Konzessionsabgabe ⇔ naknada za koncesiju

Naknada koju opskrbno poduzeće mora podmiriti za upotrebu općinskih cesta i puteva kod polaganja vodova. Naknada za koncesiju kao neka vrsta komunalnog poreza utječe na energente koji su vezani uz instalacije.


Kraft-Wärme-Kopplung ⇔ kogeneracija

Kod kogeneracije se u elektrani istovremeno proizvode električna struja i toplina. Primarno dobivena mehanička energija pretvara se neposredno u električnu energiju. Iskoristiva toplina koristi se za grijanje (blizinsko i daljinsko grijanje) ili za proizvodne procese.


Kündigungsfrist ⇔ otkazni rok

Otkazni rok je vremenski raspon između objave otkaza i okončanja ugovora koje se temelji na otkazu. Otkazni rok ugovornim partnerima omogućuje da se pripreme za prestanak ugovora i da eventualno potraže drugog ugovornog partnera. Kod ugovora o isporuci energije otkazni se rokovi mogu razlikovati.


KWKG-Umlage ⇔ nadoplata za kogeneraciju

Nadoplatom za kogeneraciju zakonski se potiče istovremena proizvodnja struje i topline u sklopu koje se štede resursi. Dodatni troškovi koji nastaju primjenom Zakona o kogeneraciji na državnoj se razini raspodjeljuju na sve krajnje potrošače. Vidi: kogeneracija

L


L-Gas ⇔ L-plin (plin niske kalorijske vrijednosti)

Vidi: kvaliteta prirodnog plina


Lastschrift ⇔ izravno terećenje

Izravno terećenje može se smatrati obrnutim procesom od doznačivanja. Primatelj uplate daje svojoj banci (1. mjesto naplate) nalog da s računa platnog obveznika otvorenog njegovoj banci (mjesto plaćanja) skine određeni iznos. U Njemačkoj je rasprostranjen postupak izravnog terećenja SEPA.


Leistungsempfänger ⇔ korisnik usluge

Korisnik usluge je osoba ili poduzeće koje prima usluge poduzeća za opskrbu energijom kao što su npr. struja, plin, toplina ili voda.


Lieferantenwechsel ⇔ promjena opskrbljivača

Kod promjene opskrbljivača krajnji potrošač prelazi s jednog opskrbljivača na drugog. U Njemačkoj je Savezna agencija za mreže utvrdila jedinstvene poslovne procese i formate podataka.


Lieferbeginn ⇔ početak isporuke

Početak isporuke u ugovorima o isporuci energije predstavlja početak opskrbe energijom na određenom mjestu primopredaje.


Lieferstelle ⇔ njesto isporuke

Mjesto isporuke predstavlja mjesto na kojem se preuzimaju energija ili voda. Ponekad se naziva i mjestom potrošnje.

M


Mahn- und Inkassokosten ⇔ troškovi opomene i naplate

Troškovi opomene i naplate dospijevaju kada potrošač ne izvršava svoje platne obveze utvrđene u ugovoru. Potrošač najprije dobiva opomenu koja uključuje naknadu za slanje opomene za nepodmireni iznos. Visinu troškova opomene i naplate opskrbno poduzeće utvrđuje u pravilu u svojim dodatnim uvjetima.


Mandatsreferenz ⇔ referencija ovlaštenja

Referencija ovlaštenja je oznaka ovlaštenja koju primatelj uplate individualno dodjeljuje, a koja u kombinaciji s identifikacijskim brojem platitelja omogućuje njegovu sigurnu identifikaciju. Referenciju ovlaštenja i broj platitelja treba predati kod svake naplate izravnim terećenjem SEPA postupkom.


Maschinelle Schätzung ⇔ strojna procjena

Ako se brojilo energije ili vode ne može očitati, potrošnja se može i procijeniti. Neovisno o promjenama tarife, sezonske oscilacije potrošnje treba uvažiti na primjeren način.


Mess- und Abrechnungspreis ⇔ cijena mjerenja iobračuna

Mjerni uređaj u pravilu je vlasništvo vlasnika lokalne mreže. Cijena mjerenja i obračuna je naknada za osiguranje mjerne naprave te za evidenciju, obradu i ustupanje podataka o potrošnji, koja se objavljuje zajedno s naknadama za korištenje mreže. Danas se u pravilu naknade za mjerenje i obračun zasebno iskazuju.


Mindestvertragslaufzeit ⇔ minimalno trajanje ugovora

Pod minimalnim trajanjem ugovora podrazumijeva se minimalno vrijeme trajanja ugovora prije nego što se isti može otkazati. Raniji otkaz ugovora moguć je, no stupa na snagu istekom minimalnog trajanja ugovora.

N


Nennspannung ⇔ nazivni napon

U Europi nazivna vrijednost izmjeničnog mrežnog napona iznosi 230 (privatna kućanstva), tj. 400 volti (trofazna struja) u normalnom načinu rada. Manje odstupanje, koje je uvijek moguće, većina uređaja tolerira bez poteškoća.


Netzbetreiber ⇔ vlasnik mreže

Vlasnik mreže (vlasnik prijenosne ili distribucijske mreže) odgovara za siguran i pouzdan rad mreže u određenom području te za povezanost s drugim mrežama. Vlasnik prijenosne mreže zadužen je, osim toga, za prijenos mrežom kod kojeg se uvažava razmjena s drugim prijenosnim mrežama. Osigurava neophodne sistemske usluge, a samim time i pouzdanu opskrbu.


Netzbetreiber-Nr. ⇔ broj vlasnika mreže

Kako bi se osigurala automatizirana obrada promjene dobavljača, kod elektroničke razmjene podataka uvažava se jednoznačan broj vlasnika mreže. Nalazi se na svakom računu za struju ili plin.


Netzfrequenz ⇔ mrežna frekvencija

Pod mrežnom frekvencijom podrazumijeva se u strujnoj mreži frekvencija izmjeničnog napona opskrbe električnom energijom. Mrežna frekvencija jedinstvena je u mreži za opskrbu strujom te konstantna, s iznimkom manjih odstupanja uvjetovanih regulacijskom tehnikom. Mrežna frekvencija označuje se hercima.


Netznutzungsentgelt ⇔ naknada za korištenje mreže

Svaki potrošač priključen je na lokalnu energetsku mrežu. Za korištenje tom mrežom ubire se naknada, takozvana naknada za korištenje mreže. U cijenama za privatna kućanstva naknada za korištenje mreže već je uključena. Naknade se računaju na temelju smjernica Pravilnika o naknadama za korištenje mreže; prema odredbama Zakona o energiji moraju se objaviti na internetu. Jedinstvene su za slične potrošače u području mreže, a odobrava ih regulacijsko tijelo.


Niederdruck ⇔ niski tlak

Kod provođenja plina od proizvođača do krajnjeg potrošača plin pod velikim tlakom ulazi u cjevovod, tj. dalekovod. Budući da tlak plina kod većih udaljenosti pada, kod prirodnog plina razlikujemo tri razine tlaka: niski tlak (≤ 100 mbar), srednji tlak (> 100 mbar do ≤ 1 bar), visoki tlak (> 1 do 100 bar).


Niederspannungsnetz ⇔ niskonaponska mreža

Niskim naponom označavaju se izmjenični naponi do 1000 volta. Viši električni naponi dijele se na područje srednjeg napona, visokog napona i najvišeg napona. Najveći dio privatnih kućanstava opskrbljuje se preko niskonaponskih mreža.


NT ⇔ NT

NT označava jeftiniju tarifu kod dvotarifnih brojila struje. Potrošnja jeftine struje mjerene preko brojila za jeftinu struju obračunava se s radnom cijenom jeftine struje, a odgovara vremenu u sklopu odobrenog vremenskog razdoblja za struju za toplinsku energiju. Vidi i: mjerenje preko jednog brojila, mjerenje preko dvaju brojila


Nutzenergie ⇔ korisna energija

Pod korisnom energijom podrazumijeva se uglavnom energija kakvu izravno treba krajnji potrošač. Može se raditi npr. o toplini za grijanje ili o hladnoći za klimatizaciju zgrade, o pogonskoj mehaničkoj energiji ili svjetlu potrebnom za rasvjetu.

O


Offshore-Haftungsumlage ⇔ naknada za priobalne vjetroelektrane

Naknadom za priobalne vjetroelektrane u skladu s čl. 17. f Zakona o energiji osiguravaju se rizici priključivanja priobalne vjetroelektrane na strujnu mrežu. Dodatni troškovi koji nastaju primjenom naknade za priobalne vjetroelektrane raspodjeljuju se na sve krajnje potrošače.


Ok-power ⇔ ok-power

Oznakom za struju ok-power certificiraju se ponude ekostruje različitih ponuđača. Nositelj oznake je dobrotvorna udruga EnergieVision e. V. koja se zalaže za poticanje zaštite potrošača i okoliša u sklopu upravljanja energentima te u prvom redu za intenziviranje korištenja obnovljivih izvora energije.

P


Preisgarantie ⇔ jamstvo cijene

Poduzeća za opskrbu energijom ponekad nude ugovore o opskrbi koji obuhvaćaju zajamčenu cijenu tijekom određenih vremenskih razdoblja. Jamstvo cijene može se odnositi na različite komponente cijene, npr. na naknade za korištenje mreže, na udio energije ili na cjelokupnu cijenu.

Q

R


Rechnungsanschrift ⇔ adresa računa

Adresa primatelja računa. Može se razlikovati od mjesta isporuke ako primatelj računa tamo ne živi.


Rechnungsnummer ⇔ broj računa

Svaki račun sadrži jednoznačan broj računa. Omogućuje povezivanje računa s ispravnim potrošačem.


Rundsteuertechnik ⇔ tehnika daljinskog upravljanja

Tehnika daljinskog upravljanja služi za daljinsko upravljanje potrošačima struje od strane poduzeća za opskrbu energijom, npr. za prebacivanje na niskotarifnu struju. Kao put za prenošenje upravljačkih naredbi koristi se u pravilu postojeća mreža za opskrbu strujom.

S


Schlichtungsstelle Energie e. V. ⇔ Schlichtungsstelle Energie e. V.

Udruga Schlichtungsstelle Energie e. V. je neovisna i neutralna ustanova za arbitražu kod sporova između potrošača i poduzeća za opskrbu energijom. Zajednički nositelji su Potrošačka centrala Bundesverband e.V. i udruge za upravljanje energijom. Arbitražni postupak za privatne potrošače besplatan je.


Schlichtungsverfahren ⇔ arbitražni postupak

Poduzeća za opskrbu energijom dužna su sudjelovati u arbitražnim postupcima. Potrošačima treba ukazati na mogućnost arbitraže ako su njihove žalbe odbijene. Da bi se pokrenuo arbitražni postupak, potrošač se prethodno morao obratiti poduzeću, što nije dalo nikakve rezultate. Cilj arbitraže je uvijek vansudsko i sporazumno rješavanje sporova.


Schlussrechnung ⇔ završni obračun

U slučajevima prestanka isporuke energije, npr. zbog selidbe ili promjene dobavljača, opskrbno poduzeće izradit će za potrošača završni obračun. Pritom je važno da se javi stanje brojila na dan završetka isporuke (iseljenja). U završnom se obračunu, kao i kod godišnjeg obračuna uplaćene rate (obročne uplate) uspoređuju sa stvarnom potrošnjom i cijenama.


SEPA-Lastschrifteinzug ⇔ SEPA postupak izravnog terećenja

Dodjelom ovlaštenja za SEPA postupak opskrbno poduzeće ovlašteno je dospjele iznose naplatiti s računa potrošača. Na SEPA izravnoterećenje može se uložiti prigovor u roku od osam tjedana od terećenja računa, tako da se iznos terećenja ponovno može knjižiti u korist računa. Kod neovlaštenog plaćanja platitelj u roku od 13 mjeseci nakon terećenja može zatražiti povrat iznosa izravnog terećenja. U skladu s pravilima osnovnog modela SEPA izravnog terećenja potrebno je poštivati određene rokove za slanje prethodne obavijesti.


Sofortbonus ⇔ trenutačni bonus

Trenutačno bonus je iznos koji potrošač nakon uspješne promjene dobavljača dobiva od svojeg novog dobavljača energije. Taj se iznos u pravilu odmah nakon početka isporuke uplaćuje na račun potrošača.


Standardlastprofil ⇔ profil standardnog opterećenja

Profil opterećenja potrošača, npr. za električnu energiju ili prirodni plin, prikazuje kretanje primljenih usluga kroz određeno vremensko razdoblje. Budući da se samo kod rijetkih potrošača mjeri snaga, izrada bilance za količine energije provodi se preko profila standardnog opterećenja. Vlasnik mreže dodjeljuje ih za različite tipove potrošača.


Stromkennzeichnung ⇔ oznaka struje

Oznaka struje uvedena je radi bolje zaštite potrošača. U skladu s čl. 42. Zakona o energiji i čl. 54. Zakona o obnovljivim izvorima energije navode se detaljne informacije o isporukama struje. Oznaka sadrži podatke o udjelu pojedinih izvora u proizvodnji električne energije, o podrijetlu energenata te o učincima na okoliš. Oznaka za struju mora se navesti za krajnje potrošače na računima za struju i na svim reklamnim materijalima. Na temelju informacija, posebno onih o učincima na okoliš, potrošač struje mora biti u stanju procijeniti "kvalitetu" proizvodnje struje.


Strommix ⇔ udio pojedinih izvora u proizvodnji električne energije

Pod pojmom udjela pojedinih izvora u proizvodnji električne energije podrazumijeva se postotna raspodjela energenata iz kojih je proizvedena struja koju ponuđač struje prodaje potrošaču. Udio pojedinih izvora u proizvodnji električne energije pojedinog opskrbljivača struje iskazuje se u oznaci struje.


Stromsteuer ⇔ porez na struju

Porez na struju je poput poreza na prirodni plin porez koji plaćaju potrošači. Za svaki potrošeni kilovatsat (kWh) struje plaća se određeni iznos državi. Taj iznos trenutačno iznosi 2,05 centa po kWh i uračunava se u cijenu struje.

T


Textform ⇔ tekstualna forma

Tekstualna forma jedna je od formi uređenih u njemačkom Građanskom zakoniku za pravni posao ili za određene izjave u vezi s pravnim poslom (npr. za pouku o pravu opoziva). Za razliku od pisane forme, kod tekstualne forme nije potreban vlastoručni potpis. Stoga, za razliku od pisane forme, osim klasičnim pismena obuhvaća i obavijesti poslane telefaksom, elektroničkom poštom ili SMS porukama.


TÜV ⇔ TÜV

Za upravljanje energijom važnu ulogu igra prije svega udruga „TÜV Cert“-Zertifizierungsgemeinschaft e. V. Ta skupina društava TÜV certificira proizvode i sustave za upravljanje prema jedinstvenim postupcima, a na temelju međunarodnih normi i europskih smjernica. I proizvodi u vezi s ekostrujom potpadaju pod to.

U


Umlage ⇔ naknada

Kroz naknadu se određeni troškovi preraspodjeljuju na više drugih osoba. Primjer naknada za poticanje obnovljivih izvora energije: Troškovi za poticanje obnovljivih izvora energije raspodjeljuju se na sve potrošače. U praksi se to provodi u obliku određenog iznosa po kWh.


Umsatzsteuer ⇔ porez na dodanu vrijednost

Sva kupljena roba i usluge sadrže porez na dodanu vrijednost koji iznosi trenutačno 16% (struja, plin), tj. 5% (voda) neto iznosa. Porez na dodanu vrijednost plaća se na potrošačke poreze, davanja i naknade.

V


Verteilnetzbetreiber ⇔ vlasnik distribucijske mreže

Vlasnik distribucijske mreže je poduzeće koje upravlja strujnim, tj. plinskim mrežama za distribuciju krajnjim potrošačima (privatna kućanstva i mali potrošači). Vlasnici distribucijske mreže moraju svoje mreže bez diskriminacije, a na temelju naknade za korištenje mreže, staviti svim dobavljačima na raspolaganje.


Vertragskontonummer ⇔ broj ugovornog računa

Imena ili nazivi ulica nisu uvijek npr. jednoznačni. Kako ne bi došlo do zamjene dvaju potrošača s istim imenom, svaki potrošač u sustavu obračuna dobiva broj ugovornog računa koji se jednokratno dodjeljuje. Preko ugovornog računa postoji mogućnost obračuna više ugovora o energiji i/ili isporuci vode.


Vertragserstlaufzeit ⇔ obvezno trajanje ugovora

Obvezno trajanje ugovora je vrijeme od početka ugovora u kojem je potrošač vezan uz ugovor o isporuci energije. Nakon tog obveznog trajanja ugovora potrošač u pravilu može otkazati ugovor u ugovorenom roku. U slučaju neotkazivanja ugovora isti se u pravilu produljuju za određeno vremensko razdoblje.


Volt ⇔ volt

Volt je mjerna jedinica za električni napon koja se koristi u međunarodnom sustavu mjernih jedinica (SI).


Vorjahresvergleich ⇔ usporedba s prethodnom godinom

Potrošač na svojem računu za usporedbu može pronaći potrošnju prethodne obračunske godine, tj. prethodnog obračunskog razdoblja.


Vorkassezähler ⇔ pretplatno brojilo

Vidi: pretplatno brojilo


Vorperiode ⇔ prethodno obračunsko razdoblje

Prethodno obračunsko razdoblje predstavlja obračunsko razdoblje prethodnog računa. Usporedbom s aktualnom potrošnjom potrošač može procijeniti svoju potrošnju.

W


Wärmepumpe ⇔ toplinska crpka

Toplinske crpke omogućuju upotrebu topline niže temperature za grijanje, pripremu tople vode i klimatizaciju. Toplina se crpi prije svega iz dubljih zemljinih slojeva (toplina Zemlje) i slojeva u blizini tla (akumulirana solarna energija). No, kao izvor topline prikladne su podzemne i površinske vode te okolni zrak. Kompresorom se toplina podiže na potrebnu temperaturu (do 65°C). Električne toplinske crpke omiljen su sustav grijanja za obiteljske kuće za jednu i dvije obitelji, budući da se iz jednog kilovatsata struje dobivaju tri do četiri kilovatsata topline.


Wechselbonus ⇔ bonus za promjenu dobavljača

Bonus za promjenu dobavljača ili bonus za nove potrošače je određeni iznos koji potrošač nakon uspješne promjene dobavljača dobiva od svojeg novog dobavljača energije. Taj se iznos u pravilu isplaćuje nakon isteka obveznog trajanja ugovora zajedno s godišnjim obračunom.


Wechselstrom ⇔ izmjenična struja

Izmjenična struja, poznata i pod nazivom jednofazna struja, označava električnu struju koja svoj smjer (pol) redovito mijenja, a kod koje se pozitivne i negativne trenutne vrijednosti nadopunjavaju na način da je struja u vremenskom prosjeku jednaka nuli. Kućanstvima se osigurava preko utičnice od 230 V. Vidi i: trofazna struja


Widerrufsbelehrung ⇔ pouka o opozivu

Pouka o opozivu je pouka o pravu opoziva potrošača kod određenih potrošačkih ugovora. Kod ugovora o isporuci energije potrošač mora dobiti pravovaljanu pouku o pravu opoziva.


Widerrufsfolgen ⇔ posljedice opoziva

Kod zaključivanja ugovora potrošača treba upozoriti na posljedice opoziva. U određenom okolnostima postoji mogućnost obveze vraćanja već izvršenih uplata.


Widerrufsformular ⇔ obrazac za opoziv

Poduzeća za opskrbu energijom dužna su potrošačima zajedno s ponudom ugovora poslati i obrazac za opoziv.


Widerrufsfrist ⇔ rok za opoziv

Rok za opoziv u pravilu iznosi dva tjedna. Rok za opoziv počinje teći najranije u onom trenutku u kojem je potrošač dobio djelotvornu pouku o pravu opoziva.


Widerrufsrecht ⇔ pravo opoziva

Pravo opoziva spada u potrošačka prava. Uređeno je u čl. 355. Građanskog zakonika. Omogućuje potrošaču odstupanje od ugovora bez navođenja razloga i poništenje pruženih usluga.

X

Y

Z


Zählernummer ⇔ broj brojila

Svako brojilo za struju ili plin ima broj pomoću koje se jednoznačno povezuje s određenim mjestom potrošnje. Broj brojila potrošač često može pronaći u blizini stupčastog koda. Nalazi se ispod ili iznad okretne pločice. U slučaju dvojbe najjednostavnije je uzeti posljednji godišnji obračun na kojem je taj broj također iskazan.


Zählerstand ⇔ stanje brojila

Na svojem brojilu za struju ili plin potrošač će pronaći stanje ispod ili iznad oznake kWh ili m³ i to na brojčaniku koji pokreću koturi različite brzine ili na brojčanom prikazu.


Zählpunkt ⇔ mjerna točka

Na mjernoj točki potrošaču se isporučuju stroja, tj. plin. Mjerna točka ima jednoznačnu oznaku - oznaku mjerne točke. Sastoji se od 33 znamenke: kod za zemlju prema DIN ISO 3166 (2 znamenke), vlasnik mreže (6 znamenki), poštanski broj (5 znamenki) i broj mjerne točke (20 znamenki). Oznaka mjerne točke važna je za jasnu komunikaciju između vlasnika mreža i dobavljača energije.


Zustandszahl ⇔ pretvorbeni faktor

Kroz pretvorbeni faktor uvažava se utjecaj lokalne temperature i tlaka zraka na volumen plina. Kod prirodnog plina razlikujemo normni volumen i standardni volumen. Volumen, ovisno o okolnim uvjetima, može odstupati. Stoga se volumen plina u brojilu zove i standardni volumen. Kako bi se količine plina mogle usporediti, a obračun se za sve potrošače temeljio na istoj osnovi, obračun počiva na normnom volumenu. Normni volumen fiksno je utvrđen. Preračunavanje individualnog standardnog volumena potrošača plina na normni volumen provodi se pomoću pretvorbenog faktora z.


Zweizählermessung ⇔ mjerenje pomoću dvaju brojila

Mjerenje pomoću dvaju brojila omogućuje zasebnu evidenciju struje koja je potrošena dodatno uz struju za uobičajene kućanske potrebe. Mjerenja pomoću dvaju brojila uobičajena su kod isporuka struje za toplinske crpke, noćne akumulacijske spremnike topline i za aute na struju.


Zwischenablesung ⇔ privremeno očitanje

Poduzeća za opskrbu energijom nude mogućnost privremenog očitanja. Tako potrošač ima priliku da stanje svojeg brojila ne očita samo neposredno prije sljedećeg godišnjeg obračuna, nego i u željeni termin. To se stanje brojila uvažava u sljedećem računu. Privremeno očitanje preporučuje se na primjer u slučaju promjena cijena tijekom obračunskog razdoblja.

§

§ 18 AbLaV-Umlage  ⇔  čl. 18. naknada za privremeno isključenje velikih potrošača

Naknada kojom se osigurava privremeno isključenje velikih potrošača u skladu s "Pravilnikom o velikim potrošačima s mogućnošću privremenog isključenja". Kako bi se osigurala opskrba strujom u vremenima u kojima elektrane nemaju dovoljno kapaciteta, veliki industrijski pogoni, kao što su npr. ljevaonice, nude mogućnost isključivanja svoje snage. Zauzvrat dobivaju naknadu koja se preraspodjeljuje na cijenu struje, odnosno ista se, dakle, naplaćuje od krajnjih potrošača.

§ 19 StromNEV-Umlage  ⇔  čl. 19. naknada za korištenje električne mreže / mrežarina

Naknadom za korištenje električne mreže iz čl. 19. financira se rasterećenje, tj. oslobađanje poduzeća s intenzivnom potrošnjom struje od plaćanja naknade za korištenje mreže. Troškovi koji nastaju takvim rasterećenjem u skladu s Pravilnikom o naknadi za korištenje električne mreže preraspodjeljuju se na državnoj razini na krajnje potrošače.