NEW Logo DEFAULT
Türkisch

Energie-Lexikon auf Türkisch

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - §

A


Abgaben ⇔ Harçlar

Kamusal harçlar altında vatandaşların hukuki belirlemeler doğrultusunda devlete veya belediyelere ödemek zorunda olduğu paralar anlaşılmaktadır. Bu esnada vergiler ile diğer ödemeler (aidatlar, harçlar, faizler, özel ödemeler, para cezaları ve kabahat için para cezaları vb.) arasında fark bulunmaktadır. Örnek: konsesyon harcı


Abrechnungsjahr ⇔ Hesaplama senesi

Müşteri genel olarak senede bir defa fatura almaktadır. İki fatura arasında zaman bölümü faturalama zaman bölümü veya faturalama senesi olarak adlandırılmaktadır. Tüketici fatura üzerine önceden avans ödemeleri yaptığından, burada bir hesaplama söz konusu olmaktadır. Hesaplama senesi hizmet sunucu tarafından belirlenmektedir.


Abschlag ⇔ Avans

Enerji sunucusuna düzenli olarak yapılan ödemeler avans olarak adlandırılmaktadır. Bu avans enerji sunucunun güncel fiyatlarından ve müşterinin senelik tüketiminden hesaplanmaktadır. Avans ödemeleri daha çok aylık, her iki ayda bir veya senelik yapılmaktadır. Avans ödemeleri ile senelik tüketim arasındaki fark ya iade edilmekte ya da fatura edilmektedir. Hem hizmet sunucunun hem de müşterinin avans ödemelerini senelik faturaya göre ayarlamasını talep etme hakkı mevcuttur.


Abschlagsplan ⇔ Avans planı

Avans planında avans ödemesi ile ilgili, örneğin avans miktarı, ödeme zamanı gibi müşteri için bütün detaylar belirtilmektedir.


AGB ⇔ GENEL TİCARİ ŞARTLAR

Genel ticari şartlar. Standart sözleşmelerde müşteri ile teslimatçı arasındaki sözleşme şartlarını belirleyen önceden formüle edilmiş şartlar.


Arbeitspreis ⇔ İş fiyatı

İş fiyatı ile (ekseri tüketim fiyatı olarak ta adlandırılmaktadır) bir kilovat saatteelektrik veya gaz tüketim masrafları kast edilmektedir. İş fiyatı daima her bir kilovat saat için cent olarak belirtilmektedir ve götürü olarak hesaplanmış olan ana fiyatile birlikte elektrik veya gaz fiyatını belirlemektedir.


Außerordentliche Kündigung ⇔ Olağanüstü iptal

Olağanüstü bir iptal için önemli bir neden gereklidir. Taraflardan birisinin objektif değerlendirmeden sonra borçlu ilişkisini devam ettirebilmesi beklenemez ise, böyle önemli bir neden mevcuttur. Yürürlükte bulunan hukuki duruma göre olağan üstü bir iptal anlamında çok az nedenler önemli bir neden olarak kabul edilmektedir.


AVBWasserV ⇔ Su tedariki hakkında genel şartlar hakkında talimatname

Su tedariki hakkında genel şartlar hakkında talimatname. Bu talimatname su tedariki için tamamlayıcı şartların yanı sıra bir temel teşkil etmektedir.

B


Bargeldzähler ⇔ Nakit para sayma cihazı

Nakit para sayacı elektrik sayacının özellikli bir şeklidir. Bu sayaç peşin ödeme sayacı olarak ta adlandırılmakta ve ekseri çip kartı sayacı olarak tasarlanmıştır. Enerji tedarik şirketleri müşterilerine sadece önceden ödenmiş miktar kadar enerji vereceklerinden bu hizmeti para borçları, ihbarnameler ve kapatılmalarından sakınılması için sunabilmektedir.


Bestabrechnung ⇔ En iyi hesaplama

Müşterinin tüketimi otomatik olarak kendisi için en uygun olan tarifeden hesaplanmaktadır. Müşteri bu şekilde enerji tasarruf ederek doğal gaz tüketim masraflarını düşürebilecektir.


Betriebszustand, Betriebskubikmeter ⇔ İşletme durumu, İşletme metre küpü

Doğal gaz kullanılabilecek durumda teslim edilmekte ve işletme metreküpü olarak gaz sayacından ölçülmektedir. İşletme durumu teslimat noktasının konumu, hava basıncı veya ısı gibi durumlardan etkilenmektedir. Bu etkileri azaltmak için hesaplama bütün müşteriler için doğal gazın norm durumunda gerçekleştirilmektedir. Bunun için doğal gazın işletme durumu norm durumuna hesaplanması gerekmektedir. Norm durumuna hesaplama genel olarak değişmeyen durum sayısıüzerinden yapılmaktadır. Bu sayı şebeke çalıştırıcısı tarafından şebeke alanının ortalama yüksekliğine, ısıya ve gaz sayacındaki basınca bağlı olarak belirlenmektedir.


BIC ⇔ Banka tespit kodu - BIC

BIC (Bank Identifier Code) ile SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) tarafından belirlenmiş olan enternasyonal bir banka kodu söz konusudur. BIC, SWIFT tarafından verildiği için, ekseri SWIFT-Kodu olarak adlandırılmaktadır.


Bonitätsauskunft ⇔ Ödeme gücü bilgisi

Sözleşmeden önce bir sözleşme tarafının ödeme gücünün kontrol edilmesi. Negatif bir bilgi gelmesi durumunda enerji sunucu sözleşme yapılmasını ret edebilir.


Brennwert ⇔ Yanma değeri

Yanma değeri bir gazın termik enerji içeriğini tanımlamaktadır. Başka bir kelimeyle: Yanma değeri, doğal gazda ne kadar enerji olduğunu göstermektedir. Yanma değeri yardımı ile yapılan hesaplama ile müşteri sadece gazın kalitesine bakılmadan hakikaten tüketmiş olduğu ısıyı (enerjiyi) ödemektedir.


Bundesnetzagentur (BNetzA) ⇔ Federal Şebeke Acentalığı (BNetzA)

Bu resmi daire elektrik, gaz, telekomünikasyon, posta ve demiryollarındaki rekabet için sorumludur. Elektrik ve gaz alanlarındaki önemli görevleri şebeke kullanım ücretlerinin kontrolü ve izin verilmesi ve enerji tedarik şirketleri arasındaki uzlaşma davalarının moderasyonundan oluşmaktadır. Ayrıca müşterinin Federal Şebeke Acentalığına şikâyet hakkı bulunmaktadır.

C


Chipkartenzähler ⇔ Çip kartı sayacı

Bakınız: nakit para sayacı


Contracting ⇔ Sözleşme yapılması

Müşterinin doğal gazın ve elektriğin normal teslimatının yanı sıra ısıtma ve aydınlatma için hizmet sözleşmeleri yapma olanağı bulunmaktadır. Bu hizmet için ana fiyatta örneğin bir gaz kazanı masrafları da bulunmaktadır. Kontrat-Modelinde kontrat planlaması tesislerin kurulumunu ve işletilmesini devir almakta ve müşteriye danışmadan, garanti hizmetlerinden en modern tekniğe varıncaya kadar komple bir paket sunmaktadır. Kullanıcı kontrat yapıcıya tasarruf ettiği yatırımlar için bir kullanım ücreti ödemektedir.

D


Dauerdurchfluss ⇔ Sürekli akış

Şimdiye kadar QN olarak bilinen bir sayacın nominal büyüklüğünün yerini bundan sonra sayaç üzerinde belirtilmekte olan sürekli akış Q3 almaktadır. Faturada her iki tanımlama da yer almaktadır.


Drehstrom ⇔ Üç fazlı akım

Alternatif akım, üç fazlı akım da veya halk dilinde güç- veya kuvvetli akım olarak ta adlandırılan bu akım fazları 120° kaydırılmış olan üç eşit büyüklükteki dalgalı akımdan oluşan bir sistemdir. Bu akım dalgalı akıma kıyasla daha yüksek bir güç sunmaktadır ve örneğin yemek pişirme ocakları ve elektrikli motorlar gibi daha büyük makineler ve cihazların bağlanması için kullanılmaktadır.

E


EEG-Umlage ⇔ Yenilenebilir Enerjiler-Taksimatı

Yenilenebilir Enerjiler Yasası taksimatı ile yenilenebilir enerjilerden elektrik elde edilmesi yasal olarak teşvik edilmektedir. Yenilenebilir Enerjiler Yasasından (EEG) kaynaklanan fazla masraflar Federal Almanya çapında son tüketiciye yansıtılmaktadır. Böylelikle mevcut yenilenebilir enerji üretimin maliyeti rekabetçi fiyatlara dayanıklı olmadığı müddetçe güvence altına alınmıştır.


Einzählermessung ⇔ Tek sayaç ölçümü

Isı depolama tesislerinde iki sayaçölçümüile tek sayaç ölçümü arasında fark bulunmaktadır: Genel olarak ısı depolama tesislerinde elektrik tüketimi diğer elektrik tüketiminden ayrı olarak özel bir sayaç üzerinden ölçülmektedir (iki sayaç ölçümü). Çok nadir durumlarda elektrik tüketiminin tamamı hem ev tüketimi hem de ısı depolayan kalorifer için bir çifte tarife sayacı üzerinden ölçülmektedir (tek sayaç ölçümü). Isı depolama tesisi için serbest bırakma süreleri içerisinde ev elektriği tek sayaç ölçümünde de başka ayrı bir ölçüm mevcut olmadığından NT-Sayaç tesisi üzerinden gelmektedir. Fakat ev elektriği için daha ucuz ısı depolama tarifesi hesaplanmamaktadır. Bu nedenle burada NT-Tüketiminin bir kısmını matematiksel olarak HT-Tüketimine kaydırarak bir düzeltme yapılmamaktadır. Bu pay her durum için tam olarak tespit edilemediğinden, düzeltme için istatistiki bir orta değer kullanılmaktadır. Bu pay ısı depolama tesislerinde % 25 ve gündüz depolama olmadığında ise HT-Tüketiminin % 15 i oranındadır. Toplam tüketim (HT + NT) bu "kaydırmaya" rağmen değişmemektedir.


Elektro-Speicherheizung ⇔ Elektrik depolu kalorifer

Elektrik depolama kaloriferi gece elektrik depolama veya ısı depolama ocağı olarak ta adlandırılmaktadır. Isı deposu akşam saatlerinde normal tarifeye kıyasla daha ucuz sunulmakta olan elektrik ile ısıtılmaktadır.


Energieausweis ⇔ Enerji kimliği

Enerji kimliği bir binayı energetik açıdan değerlendiren bir dokümandır. İkametgah sahipleri binayı kiraya vermek veya satmak istediklerinde enerji ihtiyacını kanıtlamak zorundadırlar. Daha ilan verirken ilanlarda enerji kimliğinin neticesi belirtilmek zorundadır. Olası bir kiracıya veya alıcıya enerji kimliği en geç eve bakılma esnasında gösterilmelidir.

Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) ⇔ Enerji Hizmetleri Yasası (EDL-G)

Enerji hizmetleri yasası (EDL-G) genel olarak Avrupa yasalarının yerel yasalara uygulanmasını sağlamaktadır. Burada hedef Avrupa Birliğinde enerji verimliliği için müşterek bir çerçeve meydana getirmektir. Bu şekilde üst hedef olarak 2020 ye kadar Avrupa Birliğinde enerji verimliliğini yüzde 20 oranında yükseltilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca bu yasa bu süreden sonraki süre için enerji verimliliği iyileştirmeleri hazırlamaktadır.


Energieeffizienz ⇔ Enerji verimliliği

Enerji verimliliği örneğin elektrikli ev aletlerinin veya binaların enerji tüketimini tanımlamakta ve tek düzen bir değerlendirme ölçeğinde sınıflandırılmaktadır. Enerji verimlilik sınıfları (A+++ dan G ye kadar) kıyaslama olarak az veya çok enerji tüketildiğini belirtmekte ve şeffaf kullanıcı bilgisi olarak kullanılmaktadır.


Energiesteuer ⇔ Enerji vergisi

Enerji vergisi tüketim vergilerindendir. Enerji Vergisi Yasası diğerlerinin yanı sıra petrol, doğal gaz ve elektrik hakkında düzenlemeleri kapsamaktadır.


Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ⇔ Enerji Sanayisi Yasası (EnWG)

Enerji Sanayisi Yasasının - EnWG - hedeflerinden biri § 1 EnWG doğrultusunda "mümkün olduğu kadar güvenliği, düşük fiyatlı, tüketici dostu, verimli ve çevre dostu" olarak elektriğin ve gazın umuma sunulmasıdır. Diğer hedefleri ise "etkili ve hakiki bir rekabetin güvenlik altına alınması " ve "enerji tedarik şebekelerinin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanmasıdır".


Entgelt für Ablesung ⇔ Okuma ücreti

Okuma ücretleri şebeke işleticisinin sayaç okuma masraflarını karşılamaktadır. Bu okumalar standart sayaçlarda senede 1 defa yapılmalıdır.


Entgelt für Abrechnung ⇔ Faturalama ücreti

Faturalama ücreti sayaç rakamlarının onaylanmasını, komünikasyonunu ve gerekli durumlarda yedek değer oluşturmasını içerir.


Entgelt für Messstellenbetrieb ⇔ Ölçme nonktası işletim ücreti

Ölçme noktası ücretleri ölçme tertibatının (sayaç) hazır bulundurma, işletim ve bakım masraflarını kapsamaktadır.


Entgelt für Messung ⇔ Ölçüm ücreti

Ölçüm ücretleri enerji verilerin toplanması, işleme tabi tutulması ve hazır bulundurulması için masrafları kapsamaktadır.


Erdgasqualität ⇔ Doğal gaz kalitesi

Almanya'da temel olarak farklı iki doğal gaz kalitesi bulunmaktadır: L-Gaz ("low") veya H-Gaz ("high"). Bunlar geldiği yere göre kimyevi birleşimlerinde farklıdırlar. Gazın enerji içeriği yanma değeri olarak her metre küpte (kW/m³) kilovat saat olarak verilmektedir (H-Gaz: yaklaşık 11 kWh/m³, L-Gaz: yaklaşık. 10 kWh/m³).


Erdgassteuer ⇔ Doğal gaz vergisi

Doğal gaz vergisi bir tüketim vergisidir ve Enerji Vergisi Yasasında düzenlenmiştir. Elektrik vergisindeolduğu gibi belirli bir meblağ kullanılmış olan her bir kilovat saat üzerinden, şu anda , her kWh için (ısıtma ihtiyacı) 0,55 Cent olarak alınmaktadır. Doğal gaz vergisi ile enerji verimli teknolojileri teşvik etmek ve çevre dostu olarak hareket etmeyi güçlendirmek hedeflenmektedir.


Ergänzende Bedingungen ⇔ İlave şartlar

Enerji tedarikçileri "Ana tedarik düzenlemesindeki ilave şartlarda" diğerlerinin yanı sıra sayaç okuma, faturalama, ödeme şartları veya tedarikin kesilmesi ve tekrar açılması hakkındaki detayları belirlemektedirler.


Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ⇔ Yenilenebilir Enerjiler Yasası (EEG)

Yenilenebilir enerjiler olarak aralıksız olarak hizmete sunulan veya kendilerini kısmen hızlı bir şekilde "yenileyen" enerjiler kast edilmektedir. Yenilenebilir enerjiler yüksek enerji verimliliğinin yanı sıra sürekli enerji politikasının ve enerjide dönüşüm noktasının direkleri olarak geçerlidir. Bu enerjilere su gücü, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, toprak ısısı ve tekrar yetişen hammaddeler dahildir. Bu enerjilerin teşvik edilmesi Federal Almanya'da Yenilenebilir Enerjiler Yasası (EEG) ile düzenlenmektedir. Meydana gelen fazla masraflar Federal Almanya çapında EEG-Taksimatı üzerinden bütün tüketicilere yansıtılmaktadır.


Ersatzversorgung ⇔ Yedek tedarik

Bir son tüketicinin enerji alımı bir teslimata veya belirli bir teslimat sözleşmesine alınamıyor ise, ana tedarikçi enerji tedariki için devreye girmektedir. Bu şekildeki enerji tedariki yedek tedarik olarak tanımlanmaktadır. Burada, örneğin bir tedarikçi iflas etmiş ise veya planlanmış olan bir tedarikçi değişimi gerçekleşmemiş ise yasal olarak belirlenmiş olan bir acil durum tedariki söz konusudur. Bakınız: ana tedarik


Exploration ⇔ Araştırma

Araştırma olarak yer altı madenlerinde ve jeolojide toprak altındaki hammadde mevcudunun işletmeye açılması tanımlanmaktadır. Bunlara hem petrol, doğal gaz ve kömür hem de yer altı suları dahildir.

F


Fossile Energieträger ⇔ Fosil enerji taşıyıcılar

Fosil enerji, jeolojik çağlarda ölmüş olan bitki ve hayvan atıklarından meydana gelmiş yanıcı maddelerden elde edilmektedir. Linyit kömürü, taş kömürü, bataklık kömürü, doğal gaz ve petrol bunlara dahildir. Belirtilmiş olan fosil yanıcı maddelerin enerji içeriği karbon bazındadır. Hidrojen ile yanması esnasında enerji ısı ve karbondioksit olarak serbest bırakılmaktadır.


Freigabestunden ⇔ Serbest bırakım saatlari

Serbest bırakma zamanlarında elektrik enerjisi ısı depolama tesislerinin doldurulması için hazır tutulmaktadır. Serbest bırakma zamanları genel olarak geceleri 9 saat ve ilave olarak gündüzleri 2 saat gündüzleri doldurulan cihazlar için verilmektedir. Serbest bırakım zamanlarının belirtilmiş olan zaman bölümlerine dağılımı yerel şebeke işleticisi tarafından şebeke yüklenimindeki gereksinimlere göre belirlenmemektedir. Bakınız: Elektrik-Depolama Kaloriferi

G


Gläubiger-Identifikationsnummer ⇔ Alacaklı Tespit Numarası

Alacaklı Tespit Numarası hesaba bağımlı olmayan ve hesaptan para çekme yetkisi bulunan alacaklının gayet net olan bir tanımlamasıdır. Bu numara SEPA-Para çekme yetkisi işlemleri için uygulamaya konulmuştur ve SEPA-Yetkilendirilmesinde önemli bir işarettir. Her bir hesaptan para çekme Alacaklı-Tespit Numarası ile işaretlenir.


Grundpreis ⇔ Ana fiyat

Ana fiyatİş fiyatıile birlikte enerji fiyatını meydana getirmektedir. Bu fiyat ile enerji tedarikçisinin tüketiciye bağımsız olan masrafları tüketiciye yansıtılmaktadır. Ana fiyat senelik götürü bir meblağ olarak veya aylık götürü meblağ olarak sunulmaktadır.


Grundversorgung ⇔ Ana tedarik

Her bir evin bulunduğu yerden bağımsız olarak elektrik veya gaz ile tedarik edilebilmesi için bulunulan yerde ana tedarikçi görevi yapan bir enerji işletmesinin bulunması zorunludur. Burada bütün evlerin uygun bir fiyata elektrik ve/veya gaz almaları amaçlanmaktadır. Bir müşteri bir eve taşındığında elektrik ve gaz tüketir ve bir enerji sözleşmesi yapmaz ise, otomatik olarak ana tedarik fiyatlarında ve şartlarında kendisine tedarik sağlanacaktır. Ana tedarik için yasal dayanak Elektrik Ana Tedarik Talimatnamesi (StromGVV) yani Gaz Ana Tedarik Talimatnamesidir (GasGVV).


Grüner Stromlabel (GSL) ⇔ Yeşik Elektrik Etiketi (GSL) Derneği

Yeşil Elektrik Etiketi Derneği (GSL) ekolojik elektrik ve biyolojik gaz sertiflalandırma için bir dernektir. Sertikalandırma ile ekolojik elektrik ve biyolojik gaz pazarında tavsiye edilecek ürünler için daha fazla şeffaflık etiketlemek ve ekolojik enerji tedarikini teşvik etmek hedeflenmektedir. GSL ve "Yeşil gaz" mührü Almanya'da çevre kuruluşları tarafından taşınmakta olan tek kalite işaretleridir.


Guthaben ⇔ İçerideki alacak

Faturada avans ödemeleri toplanmakta ve hakiki kullanıma karşı hesaplanmaktadır. Eğer müşteri kullanmış olduğunda fazla ödemiş ise, bir alacak meydana gelmektedir. Bu durumda kendisine enerji tedarikçisinden para iadesi yapılacaktır. Tükettiğinden az ödemiş ise, müşterinin ödemek zorunda olduğu bir talep ortaya çıkmaktadır.


Gutschrift ⇔ Alacak iadesi

Müşterinin faturası geçen seneki tüketime oryante olmuş avans ödemeleri bazında olduğundan, müşteri fazla ödeme yapmış olabilir. Düşük tüketiminin nedeni uzun süreli bir izinden veya tasarruflu cihazlardan kaynaklanabilir. Bu durumda müşteri için enerji tedarikçisi tarafından bir sonraki faturada hesaplanacak olan bir alacak ortaya çıkmaktadır. Yani bu durum bir sonraki faturasının daha düşük olacağı anlamına gelmektedir.

H


H-Gas ⇔ H-Gaz

Bakınız: doğal gaz kalitesi


HT ⇔ Yüksek Tarife HT

HT, elektrik çifte tarif sayaçlarında yüksek tarife anlamına gelmektedir. HT-Sayacı üzerinden ölçülmüş olan tüketim HT-İş fiyatı ile hesaplanmakta ve ısıtma elektriği serbest bırakma zamanları haricindeki zaman denk gelmektedir. Bakınız: tek sayaç ölçümü, İki sayaç ölçümü


Hausanschluss ⇔ Ev bağlantısı

Ev bağlantısı olarak besleme yani tedarik şirketi ile ev tesisatındaki bağlantı noktası kast edilmektedir.


Haushaltskunde ⇔ Ev müşterisi

Enerji Tedarik Yasası - EnWG - madde § 3 No. 22 doğrultusunda enerjiyi daha çok ya evlerinde yada meslekte, ziraatta yani ticari amaç ile satın alan son tüketiciler ev müşterisi olarak bertilmiştir. Son durumda (ticari müşteriler) son tüketiciler ancak senelik tüketimleri 10.000 kWh nin üzerinde olmadığı takdirde ev müşterisi olarak kabul edilmektedir.

I


IBAN ⇔ IBAN

IBAN (İngilizce: International Bank Account Number, Almanca: Uluslararası Banka Hesabı Numarası) banka hesap numaraları için uluslararası, standart bir tanımlamadır. Almanya içerisinde bir SEPA-Para çekme yetkisi için sadece IBAN verilmesi yeterlidir.


Informationsabrechnung ⇔ Bilgilendirme faturası

Bir çok enerji tedarikçisi müşterilerine sadece bilgilendirme amaçlı oluşan fatura sunmaktadır. Bir bilgilendirme faturası ile müşteri örneğin şimdiye kadar yapmış olduğu ödemelerin hakiki tüketime eşit olup olmadığını ve gerekli durumda bir alacak veya verecek mevcut olup olmadığını öğrenebilmektedir. Bir bilgilendirme faturası için müşteri güncel sayaç rakamını bildirmesi gerekmektedir.

J


Jahresabrechnung ⇔ Senelik fatura

Bir fatura senesinin sonunda her tüketiciye enerji ve su tüketimi için bir senelik fatura gönderilmektedir. Hesaplama senesi takvim senesinden değişik olabilir. Senelik faturada yapılmış olan ödemeler (avanslar) hakiki tüketim ve fiyatlar ile dengelenmektedir. Herhangi bir fark meydana gelir ise, alacak iade edilir veya bir sonraki avanstan düşülür. Fazla tüketimde ise talep meydana gelmektedir. Genel olarak müşteri senelik fatura ile bir sonraki sene için yeni bir avans planı almaktadır.


Jahresverbrauch ⇔ Senelik tüketim

Senelik tüketim cihazların belirlenmiş bir zaman bölümü içerisinde - bu durumda bir sene içerisinde - harcamış oldukları enerji miktarıdır. Elektrik, doğal gaz veya ısı için İş fiyatıher bir kilovat saatiçin Cent olarak (ct/kWh) olarak verilmekte ve senelik faturaiçin temel oluşturmaktadır.

K


Kilowattstunde (kWh) ⇔ Kilovat saat (kWh)

Kilovat saat (kWh) enerji için bir ölçüm birimidir. 1 kilovat saat ise bir cihazın bir kilovatlık bir güç ile bir saatte tükettiği veya ürettiği enerjidir. Bu birimde elektrik, gaz ve ayriyeten ısıtma masrafları da hesaplanmaktadır.


Konzessionsabgabe ⇔ Konsesyon harcı

Bir tedarik şirketinin bir belediye sınırları içerisinde hatların döşenmesi için kullanmış olduğu caddelerin ve yollar için ödemek zorunda olduğu ücrettir. Konsesyon harcı hatlara bağlı enerji taşıyıcıları için bir belediye vergisi gibi etki yapmaktadır.


Kraft-Wärme-Kopplung ⇔ Güç-Isı-Kuplajı

Güç-Isı-Kuplajında (KWK) bir enerji santralında aynı anda elektrik akımı ve ısı elde edilmektedir. İkincil olarak mekanik üretilen enerji direkt olarak elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Kullanılabilir ısı ise ısıtma amaçlı (yakın ve uzak ısı) veya imalat süreçleri için kullanılmaktadır.


Kündigungsfrist ⇔ İptal süresi

İptal süresi iptal beyanı ile bunun neticesinde meydana gelen sözleşmenin sonlanması arasındaki süredir. Bu süre sözleşme taraflarına kendilerini sözleşmesinin sonlanmasına ayarlamasını ve gerekli durumda başka sözleşme partneri aramalarını sağlamaktadır. Enerji teslimat sözleşmelerinde iptal süreleri değişik olabilir.


KWKG-Umlage ⇔ Güç Isı Kuplaj-İlavesi

Güç ısı kuplajı KWK ilavesi ile kaynak koruyucu eşit zamanlı elektrik ve ısı üretimi yasal olarak desteklenmektedir. Güç. Isı-Kuplaj Yasasından (KWK-G) kaynaklanan masraflar Federal Almanya çapında son tüketiciye yansıtılmaktadır. Bakınız: güç-Isı-Kuplajı

L


L-Gas ⇔ L-Gaz

Bakınızı: doğal gaz kalitesi


Lastschrift ⇔ Para çekme yetkisi

Para çekme yetkisi havalenin tersidir. Ödeme alıcısı (1. tahsil noktası) kendi bankasına ödeme yükümlüsünün banka hesabından (ödeme noktası) belirli bir meblağı çekme talimatı veriyor. Federal Almanya'da SEPA-Para çekme yönetimibir hayli yaygın bulunmaktadır.


Leistungsempfänger ⇔ Hizmet alıcı

Hizmet alıcı örneğin elektrik, gaz, ısı veya suyu bir enerji tedarik şirketinden alan şahıs veya bir işletmedir.


Lieferantenwechsel ⇔ Teslimatçı değişimi

Teslimatçı değiştirilmesinde bir son tüketici iki enerji teslimatçısı arasında bir değişiklik yapmaktadır. Almanya'da Federal Şebeke Acentesi her yer için geçerli olan ticari süreçler ve veri formatları belirlemiştir.


Lieferbeginn ⇔ Teslimat başlangıcı

Teslimat başlangıcı enerji teslimat sözleşmelerinde bir alım noktasında enerji alımının başlangıcını belirtmektedir.


Lieferstelle ⇔ Teslimat noktası

Teslimat noktası ile enerjinin veya suyun tüketildiği nokta kast edilmektedir. Bu nokta bazen tüketim noktası olarak tanımlanmaktadır.

M


Mahn- und Inkassokosten ⇔ İhbar- ve Tahsil masrafları

İhbar ve tahsil masrafları bir müşterinin ödeme yükümlülüklerini sözleşme doğrultusunda yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Müşteri önce ödenmemiş olan meblağı belirten ve ihbar masraflarının da dahil olduğu bir ihbar alacaktır. İhbar ve tahsil masraflarının miktarını enerji tedarikçisi genel olarak ilave şartlarında belirtmektedir.


Mandatsreferenz ⇔ Yetki referansı

Yetki referansı ödeme alıcısı tarafından bireysel olarak bir yetki için verilmekte olan işarettir ve Alacaklı Tespit Numarasıile birlikte kendisinin net olarak tespit edilmesini sağlamaktadır. Yetki referansı ve alacaklı numarası her SEPA-Para çekme durumundabelirtilmek zorundadır.


Maschinelle Schätzung ⇔ Makine tahmini

Enerji veya su sayacının okunması mümkün olmadığı takdirde, tüketimin tahmin edilmesine izin verilmektedir. Tarifeler değişse dahi mevsimlere göre tüketim dalgalanmaları uygun olarak göz önünde bulundurulacaktır.


Mess- und Abrechnungspreis ⇔ Ölçme ve faturalama ücreti

Ölçme tertibatı genel olarak yerel şebeke işleticisinin mülküdür. Ölçme ve faturalama ücreti ölçme tertibatının hazır bulundurulması ve tüketim verilerinin kayıt edilmesi, işleme tabi tutulması ve aktarılması için meydana gelen masraftır ve şebeke kullanım ücretleriile birlikte yayımlanmaktadır . Genel olarak bugün ölçme ve faturalama masrafları ayrı olarak gösterilmektedir.


Mindestvertragslaufzeit ⇔ Asgari sözleşme süresi

Asgari sözleşme süresi olarak bir sözleşeninin iptal edilemeden önce minimum geçerli olduğu süredir. Bu esnada daha erken iptal mümkündür, fakat bu iptal ancak asgari sözleşme süresinin bitiminden sonra geçerli olmaktadır.

N


Nennspannung ⇔ Nominal gerilim

Avrupa'da nominal değer dalgalı şebeke akımında 230 (şahsa ait evlerde) veya normal işletimde 400 Volt (alternatif akım) dir. Hafif bir fark daima mümkündür ve birçok cihaz tarafından problemsizce tolere edilmektedir.


Netzbetreiber ⇔ Şebeke işletici

Bir şebeke işletici (bir devir veya dağıtım şebekesinin çalıştırıcısı) belirli bir bölgede bir şebekenin güvenli ve sağlam bir şekilde çalışmasından ve başka şebekelere olan bağlantısı için sorumludur. Bir devir şebekesinin işleticisi ayrıca alışverişi göz önünde tutarak diğer devir şebekleri ile olan devir işlemlerini düzenlemektedir. İşletici mutlak gerekli olan sistem hizmetlerini sağlamakta ve böylelikle tedarik güvenliğini gerçekleştirmektedir.


Netzbetreiber-Nr. ⇔ Şebeke işletici-No.

Teslimatçı değiştirmelerde otomatik olarak işlemlerin gerçekleştirilmesi için elektronik bilgi alışverişinde net bir şebeke işletici numarası göz önünde tutulmaktadır. Bu numara her elektrik veya gaz faturası üzerinde de bulunmaktadır.


Netzfrequenz ⇔ Şebeke frekansı

Şebeke frekansı ile bir elektrik şebekesinde elektrik enerji tedarikinin dalgalı akım frekansı belirtilmektedir. Şebeke frekansı bir elektrik tedarik şebekesinde her yerde aynıdır ve nominal değerdeki ufak ayarlama farklılıkları haricinde, sabittir. Şebeke frekansı Hertz olarak verilmektedir.


Netznutzungsentgelt ⇔ Şebeke kullanım ücreti

Her müşteri yerel enerji şebekesine bağlanmıştır. Bu şebekenin kullanımı için şebeke kullanım ücreti denilen bir ücret ödenmektedir. Ev müşterilerinin ödemek olduğu ücretin içerisine bu şebeke kullanım ücreti dahil edilmiştir. Ücretler şebeke ücret düzenlemesi doğrultusunda hesaplanmakta ve Enerji Sanayisi Yasası doğrultusunda İnternet'te yayımlanmak mecburiyetindedir. Bu ücretler bir şebeke içerisinde bulunan bütün müşteriler için aynıdır ve Ayarlama Dairesi tarafından onaylanmaktadır.


Niederdruck ⇔ Düşük basınç

Doğal gaz üreticiden son tüketiciye giden hatta yüksek basınç altında doğal gaz boru hattına yani uzağa giden hatta verilmektedir. Uzak mesafelerde gaz basıncının basıncı düştüğünden doğal gazda üç farklı basınç seviyesi bulunmaktadır: Düşük basınç (≤ 100 bar), Orta basınç (> 100 bar ile ≤ 1 bar arası), Yüksek basınç. (> 1 ile 100 bar arası).


Niederspannungsnetz ⇔ Düşük akım şebekesi

1000 volta kadar olan dalgalı akım düşük gerilim olarak tanımlanmaktadır. Daha yüksek elektrik gerilimler orta gerilim, yüksek gerilim ve en yüksek gerilim olarak ayrılmaktadır. Şahsa ait evlerin büyük bir kısmı düşük gerilim şebekeleri üzerinden beslenmektedir.


NT ⇔ Düşük tarife - NT

Elektrik çift sayaçlarında NT düşük tarifeyi göstermektedir. NT-Sayacı üzerinden ölçülmüş olan NT-Tüketim NT-İş fiyatı ile hesap edilmekte ve serbest bırakım zamanlarındaki ısıtma elektriğine denk gelmektedir. Bakınız ayrıca: tek sayaç ölçümü, iki sayaç ölçümü


Nutzenergie ⇔ Kullanım enerjisi

Sok tüketici tarafından direkt olarak kullanılan enerji ekseri kullanım enerjisi olarak tanımlanmaktadır. Örnek olarak burada bir binayı ısıtmak için ısı veya soğutmak için klima, mekanik tahrik enerjisi veya aydınlatma için ışık söz konusu olabilir.

O


Offshore-Haftungsumlage ⇔ Offshore-Sorumluluk taksimatı

Enerji Sanayisi Yasası 17 f maddesine göre Offshore-Sorumluluk taksimatı ile Offshore-Rüzgar parklarının elektrik şebekesine bağlanmasındaki riskler güvenlik altına alınmaktadır. Offshore-Sorumluluk taksimatından meydana gelen masraflar Federal Almanya çapında tüketiciye yansıtılmaktadır.


Ok-power ⇔ Ok-power

Elektrik etiketi ok-power, değişik sunuculardan ekolojik elektrik sunumunun sertifikasıdır. Etiketin sahibi ise, enerji sanayisinde tüketiciyi yani çevre korumayı ve her şeyden önce tazelenen enerji üretiminin genişletilmesini kendisine hedef edinmiş olan kamu yararına hizmet veren EnergieVision derneğidir.

P


Preisgarantie ⇔ Fiyat garantisi

Enerji tedarik şirketleri kısmen belirli zaman bölümleri için fiyat garantisi içeren teslimat sözleşmeleri sunmaktadır. Fakat fiyat garantileri bu esnada örneğin şebeke ücreti, enerji payı ve toplam fiyat gibi değişik fiyat bileşenleri ile ilgili olabilmektedir.

Q

R


Rechnungsanschrift ⇔ Fatura adresi

Fatura alıcısının adresi. Bu adres eğer fatura alıcısı aynı adreste ikamet etmiyor ise, teslimat noktasından farklı olabilir.


Rechnungsnummer ⇔ Fatura numarası

Her faturanın gayet net olan bir fatura numarası mevcuttur. Bunla her fatura doğru müşteri için belirlenebilmektedir.


Rundsteuertechnik ⇔ Dalgalanma kontrol teknolojisi

Dalgalanma kontrol teknolojisi elektrik tüketicilerin enerji tedarik şirketi tarafından örneğin düşük tarife elektriğe çevrilmesi için uzaktan kumanda edilmesini sağlamaktadır. Kumanda emirlerinin aktarma yolu için genel olarak mevcut olan elektrik tedarik şebekesi kullanılmaktadır.

S


Schlichtungsstelle Energie e. V. ⇔ Uzlaşma Yeri Enerji Derneği

Uzlaşma Yeri Enerji Derneği tüketici ile enerji tedarik şirketleri arasındaki anlaşmazlıkların uzlaştırılması için bağımsız ve tarafız bir kuruluştur. Bu derneğin giderleri Federal Tüketiciler Federasyonu ve enerji sanayisi federasyonları tarafından müşterek olarak karşılanmaktadır. Uzlaşma davaları özel tüketiciler için ücretsizdir.


Schlichtungsverfahren ⇔ Uzlaşma davası

Enerji tedarikçilerinin uzlaşma davlarına katılıma mecburiyetleri bulunmaktadır. Bir itirazın ret edilmesi durumunda tüketicilerin uzlaşma olanağının mevcut olduğuna dikkatleri çekilmek zorundadır. Bir uzlaşma davasının açılması için tüketicinin daha önceden başarısız olarak enerji tedarik şirketine müracaat etmiş olması gerekmektedir. Uzlaşma davası ile anlaşmazlığın mahkemeye başvurmadan her iki tarafında kabul edeceği bir anlaşma hedeflenmektedir.


Schlussrechnung ⇔ Son fatura

Örneğin bir ikametgâh değiştirme veya enerji teslimatçısı değiştirilme neticesinde enerji teslimatı sonlandırıldığında enerji teslimatçı şirket müşteri için bir son fatura çıkartmaktadır. Burada sayaçtaki tüketim rakamlarının enerji teslimatının sonlandırıldığı gün (ikamet değiştirme günü) aktarılması çok önemlidir. Senelik faturadaolduğu gibi son faturada da yapılmış olan ödemeler (avanslar) hakiki tüketimler ve fiyatlar ile hesap edilecektir.


SEPA-Lastschrifteinzug ⇔ SEPA-Borç ödeme için para çekme

SEPA-Para çekme yetkisinin verilmesi ile enerji tedarik şirketinin vadesi gelmiş olan meblağları müşterinin banka hesabından çekme yetkisi bulunmaktadır. Meblağın banka hesaptan çekilmesinden sonraki sekiz hafta içeresinde SEPA-bazında hesaptan çekilmiş olan meblağa itiraz edilebilmekte ve neticesinde meblağ hesaba tekrar geriye iade edilebilmektedir. Yetki verilmeden bir meblağın hesaptan çekilmesi durumunda hesabından para çekilmiş olan şahıs paranın çekilmesinden sonraki 13 ay içerisinde hesaptan çekilmiş olan paranın geriye iade edilmesini talep edebilir. SEPA-bazında hesaptan para çekme düzenlemeleri doğrultusunda belirli ön sürelere dikkat edilmesi zorunludur.


Sofortbonus ⇔ Derhal ikramiye

Derhal ikramiye bir müşterinin enerji teslimatçısını değiştirdiğinde kendisine yeni enerji teslimatçısı tarafından verilen belirli bir meblağdır. Genel olarak bu meblağ enerji tedarikin başlamasında derhal müşterinin hesabına ödenmektedir.


Standardlastprofil ⇔ Standart yük profili

Bir tüketicinin örneğin elektrik enerjisi veya doğal gaz yüklenim profili alınmış olan hizmetin zamansal akışını göstermektedir. Sadece çok az müşteride hizmet ölçülmekte olduğundan enerji miktarlarının bilançosu standart profiller üzerinden yapılmaktadır. Bu bilançolar değişik tüketim şekilleri için şebeke sahibi tarafından önceden verilmektedir.


Stromkennzeichnung ⇔ Elektrik etiketi

Elektrik etiketi daha iyileştirilmiş bir tüketici koruması için işleme konulmuştur. Burada Enerji Sanayisi Yasasa - EnWG - § 42 EnWG ve Yenilenebilir Enerjiler Yasası - EEG - § 54 doğrultusunda elektrik tedariki ile ilgili detaylı enformasyonlar verilmektedir. Etiketlendirme karışık elektrik, enerjinin geldiği yer ve çevreye olan etkileri hakkında bilgiler içermektedir. Elektrik etiketi son tüketici için elektrik faturasında ve bütün reklam malzemelerinde görünür olmak zorundadır. Bilgilendirmeler ile, bilhassa çevreye olan etkiler, elektrik müşterine elektrik üretiminin "kalitesini" değerlendirme olanağı tanımak zorundadır.


Strommix ⇔ Karışık elektrik

Karışık elektrik altında elektrik sunucusunun son tüketiciye satmakta olduğu enerjinin üretildiği enerji taşıyıcılarının enerjideki oranları olarak anlaşılmalıdır. Bir elektrik tedarikçisinin karışık elektriği elektrik etiketindegösterilmektedir.


Stromsteuer ⇔ Elektrik vergisi

Elektrik vergisi doğal gaz vergisigibi bir tüketim vergisidir. Her kullanılmış olan kilovat saat (kWh) için belirli bir meblağ devlete ödenmek zorundadır. Güncel olarak bu meblağ her kWh saat için 2,05 Cent olarak elektrik fiyatının üzerine ilave edilmektedir.

T


Textform ⇔ Metin şekli

Metin şekli Alman Medeni Kanununda bir ticari işlem veya bir ticari işlem ile ilgili olarak verilen beyanlar için (örneğin itiraz hakkı ile ilgili açıklamalar) belirlenmiş olan formlardan biridir. Yazı şeklinden farklı olarak metin şeklinde kendi eli ile atılmış imza gerekli değildir. Bu nedenle metin şekli - yazı şeklinden farklı olarak - klasik evrakların yanı sıra örneğin faks, e-posta veya SMS-Mesajları kapsamaktadır.


TÜV ⇔ TÜV

Enerji sanayisi için her şeyden önce „TÜV Cert“-Sertifikalandırma Derneği büyük önem taşımaktadır. TÜV-Şirketlerinden bu grup diğerlerinin yanı sıra uluslararası normlar ve Avrupa Kuralları doğrultusunda tamamı için aynı olan bir metot ile ürünleri ve yönetim sistemlerini sertifikalandırmaktadır. Ekolojik ürünler de bunlara dahildir.

U


Umlage ⇔ Taksimat

Belirli masraflar bir taksimat şeklinde birçok başkalarına taksim edilmektedir. Örneğin Yenilenebilir Enerjiler Yasası - EEG - taksimatı: Burada yenilenebilir enerjilerinnakliye masrafları bütün tüketicilere taksim edilmektedir. Bu taksimat her kWh için belirli bir meblağ olarak gerçekleşmektedir.


Umsatzsteuer ⇔ KDV

Satın alınmış olan bütün mallar ve hizmetler KDV içermektedir. Bu miktar güncel olarak net meblağın (elektrik ve gaz da) % 16 u ve (su da) % 5 dir. Tüketim vergileri, harçlar ve taksim edilen meblağlar için de KDV ödenmek zorundadır.

V


Verteilnetzbetreiber ⇔ Dağıtım şebekesi işleticisi

Elektrik veya gaz şebekelerini son tüketiciye (ikametgahlar ve ufak tüketiciler) dağıtım için işleten şirket dağıtım şebekesi işleticisidir. Dağıtım şebekesi işleticileri şebekelerini hiçbir aşağılama içermeden kullanım ücreti karşılığında bütün teslimatçıların hizmetine sunmak zorundadır.


Vertragskontonummer ⇔ Sözleşme hesap numarası

İsimler ve cadde isimleri örneğin her zaman net değildir. Aynı ismi taşıyan iki müşterinin karıştırılmaması için hesaplama sisteminde her müşteriye bir sözleşme hesap numarası verilmektedir. Bir sözleşme hesap numarası üzerinden birçok enerji ve/veya su sözleşmeleri hesaplanabilir.


Vertragserstlaufzeit ⇔ Sözleşme süresi

Bir sözleşmenin ilk süresi bir müşterinin enerji teslimat sözleşmesinin başlangıcına bağlandığı süredir. Bu ilk süreden sonra müşteri genel olarak belirlenmiş bir iptal süresi içerisinde sözleşmeyi iptal edebilir. İptal edilmediği takdirde sözleşmeler genel olarak belirli bir süre için uzamaktadır.


Volt ⇔ Volt

Volt uluslararası geçerliliği olan sistemde (SI) elektrik gerilimi için kullanılan ölçü birimidir.


Vorjahresvergleich ⇔ Bir önceki sene kıyaslaması

Müşteri faturasında bir önceki seneye yani hesaplama dönemine ait kıyaslamayı bulmaktadır.


Vorkassezähler ⇔ Nakit ödeme sayacı

Bakınız: nakit para sayacı


Vorperiode ⇔ Ön periyod

Ön periyod, bir önceki faturanın hesaplama dönemidir. Müşteri güncel tüketim ile kıyaslayarak tüketim hareketini tahmin edebilmektedir.

W


Wärmepumpe ⇔ Isı pompası

Isı pompaları yardımı ile kalorifer, sıcak su hazırlama ve klima için sıcaklık düşük ısıda kullanılabilmektedir. Sıcaklık her şeyden önce daha derinden (zemin sıcaklığı) veya zemine yakın olandan (depolanmış güneş enerjisi) dışarı alınmaktadır. Fakat toprak altındaki sular ve üst yüzeydeki sular ve dış hava da ısı kaynağı için uygundur. Bir kompresör yardımı ile sıcaklık gerekli olan ısıya (65 °C ye kadar) yükseltilmektedir. Bir kilovat saatelektrikten dört kilovat saate kadar ısı üretebildikleri için elektrikli ısı pompaları bir veya iki ailelik evlerde sevilen bir ısıtma sistemidir.


Wechselbonus ⇔ Değiştirme ikramiyesi

Değiştirme ikramiyesi veya yeni müşteri ikramiyesi bir müşterinin teslimatçısını değiştirmesinde yeni enerji teslimatçısından verilen belirli bir meblağdır. Genel olarak bu meblağ sözleşme süresinin bitiminde senelik faturaile ödenmektedir.


Wechselstrom ⇔ Dalgalı akım

Tek faz elektrik olarak ta adlandırılan dalgalı elektrik istikametini (faz bağlantısını) düzenli tekrarlamalar ile değiştiren ve pozitif ve negatif anlık değerlerinin kendisini elektriğin zamana bağlı ortasında sıfırlayarak tamamlayan bir elektrik akımıdır. Bu elektrik ikametgahlarda priz üzerinden 230 V olarak sunulmaktadır. Bakınız: çok fazlı akım


Widerrufsbelehrung ⇔ İtiraz hakkında açıklamalar

İtiraz hakkındaki açıklamalar belirli tüketim sözleşmelerinde itiraz etme hakkındaki açıklamalardır. Enerji teslimat sözleşmelerinde müşteriye hukuki olarak geçerli olan bir itiraz etme hakkındaki açıklamalar gönderilmek zorundadır.


Widerrufsfolgen ⇔ İtiraz neticeleri

Sözleşmenin yapılması esnasında müşteriye itirazın ne gibi neticeler getireceği bildirilmek zorundadır. Belirli durumlarda örneğin yapılmış olan ödemeler geriye iade edilmek zorundadır.


Widerrufsformular ⇔ İtiraz formu

Enerji tedarik şirketleri sözleşme sunumlarında bir itiraz etme formunu birlikte göndermek zorundadır.


Widerrufsfrist ⇔ İtiraz süresi

İtirazın süresi normal durumlarda iki haftadır. İtiraz süresi tüketicimin hukuki olarak geçerli olan bir itiraz hakkında açıklamalar aldığı tarihte başlamaktadır.


Widerrufsrecht ⇔ İtiraz hakkı

İtiraz hakkı bir tüketici hakkıdır ve Alman Medeni Kanununun - BGB - 355. maddesinde düzenlenmiştir. Bu hak müşteriye herhangi bir neden belirtmeden iptal etmesi ve alınmış olan hizmetlerin geri işlemlerinin yapılması olanağını tanımaktadır.

X

Y

Z


Zählernummer ⇔ Sayaç numarası

Her bir elektrik veya gaz sayacının bir tüketim noktası için net olarak belirlenmiş olan bir sayaç numarası bulunmaktadır. Müşteri sayacın sayaç numarası ekseri barkod numarasının yanında bulacaktır. Bu numara dönen diskin altında veya üstünde bulunmaktadır. Tereddüt durumlarında müşteri en son senelik faturasındanbu numarayı bulabilir. Bu numara bu fatura da mevcuttur.


Zählerstand ⇔ Sayaç durumu

Tüketici elektrik veya gaz sayacında sayaç tüketim rakamlarını kWh kısaltmasının altında veya üstünde veya m³ olarak değişik hızda çalışan tekerlek sayaç veya bir rakam göstergesi şeklindedir.


Zählpunkt ⇔ Sayma noktası

Sayma noktasında elektrik veya gaz tüketiciye verilmektedir. Sayma noktasına net bir tanımlama olarak sayma noktası tanımlaması belirlenmektedir. Sayma noktası tanımlaması 33 karakterden şu şekilde oluşmaktadır: DIN ISO 3166 (2 karakter) göre ülke kodu, şebeke işletici (6 karakter), posta kodu (5 karakter) ve sayma noktası numarası (20 karakter). Sayma noktası tanımlaması şebeke işletici ile enerji teslimatçısı arasındaki komünikasyon için büyük önem taşımaktadır.


Zustandszahl ⇔ Durum rakamı

Durum rakamı (z-rakamı) ile yerel ısı ve hava basıncı gaz hacmi üzerindeki etki göz önünde bulundurulmaktadır. Doğal gazda norm hacmi ile çalışma hacmi arasında fark bulunmaktadır. Hacim, çevre koşullarına bağlı olarak farklı olabilir. Bu nedenle sayaçtaki gaz hacmi çalışma hacmi olarak ta adlandırılmaktadır. Gaz miktarlarının kıyaslanabilmesi ve faturaların bütün müşterilere eşit bazda hazırlanması için fatura, norm hacmi üzerinden düzenlenmektedir. Norm hacmi sabit olarak belirlenmiştir. Bir gaz müşterisinin bireysel çalışma hacminin norm hacmi olarak hesaplanması durum sayısı z üzerinden yapılmaktadır.


Zweizählermessung ⇔ İki sayaç ölçümü

İki sayaç ölçümü genel ikamet ihtiyacının yanı sıra tüketilmiş olan elektrik miktarlarının ayrı olarak kayıt edilmesini sağlamaktadır. İki sayaç ölçümleri ısı pompaları, gece ısıtma cihazları ve araç elektriği için kullanılmaktadır.


Zwischenablesung ⇔ Ara okuma

Enerji tedarikçileri bir ara okuma olanağı da sunmaktadır. Böylelikle müşteri sayaçtaki tüketim rakamınıbir sonraki senelik faturadandeğil, bilakis kendisi tarafından arzu edilen bir tarihte de okuyabilmektedir. Bu sayaçtaki tüketim rakamı bir sonraki faturasında göz önünde bulundurulmaktadır. Ara okuma örneğin bir faturalama döneminde bir fiyat değişikliği durumunda tavsiye edilmektedir.

§

§ 18 AbLaV-Umlage  ⇔  § 18 Kapatılabilir Yükler Talimatnamesi-Taksimat

„Kapatılabilir yükler talimatnamesi doğrultusunda“ kapatma hizmeti taksimatının saklı tutulması. Yeterli güç kapasitesinin mevcut olmadığı zamanlarda elektrik beslenmesini güvence altına almak için örneğin dökümhaneler gibi büyük endüstri şirketleri hizmetlerini kapatma olanağı sunmaktadır. Bu şekildeki şirketlere elektrik ücreti üzerine taksim edilen ve böylelikle son tüketiciye yansıtılan bir ücret ödenmektedir.

§ 19 StromNEV-Umlage  ⇔  § 19 Elektrik Şebekesine Ulaşım Ücreti Talimatnamesi-Taksimat

Elektrik şebekesine ulaşım ücreti talimatnamesi taksimatı § 19 ile yoğun elektrik kullanıcı şirketlerin şebeke ücretleri yüklerinin hafifletilmesi finanse edilmektedir. Bu hafifletmeler Elektrik şebekesine ulaşım ücretleri talimatnamesi (StromNEV) doğrultusunda ülke çapında son tüketiciye yansıtılmaktadır.